Administrator de condominii

- deschideri lunare de stagiunii;
- formare profesională de calitate;
Aici se învaţă o meserie!
Investeşte în viitorul tău!

15 mai1990

Primul Centru de Calificare Profesională din România!

Curs de calificare avizat de:
- Ministerul Învăţământului
- Ministerul Muncii
Recunoaştere: intern, internaţional

 Cursul vine în întâmpinarea cerințelor acestei ocupații, cu respectarea prevederilor legislative.
 Cursul își propune  abordarea responsabilităților, sarcinilor și obligațiilor funcției, a procedurilor de lucru, dar și elemente de întocmire a documentației specifice. Administratorul de condominii(imobil) prestează următoarele activități specifice ocupației:
 • administrează condominiul, propune și supraveghează lucrări având ca scop conservarea și întreținerea acestuia
 • supraveghează atât lucrările care privesc administrarea, cât și personalul angajat
 • în caz de urgență, cu acordul comitetului executiv, inițiază executarea tuturor lucrărilor necesare protejării imobilului
 • prestează serviciile prevăzute în contractul de administrare cu responsabilitate și în mod profesional
 • executa dispozițiile prevazute in hotararile adunarii generale a asociatiei de proprietari, in conformitate cu prezenta lege, regulamentul condominiului si conform contractului de administrare
 • organizeaza si conduce contabilitatea in partida simpla si activitatea de casierie
 • gestioneaza, separat pentru fiecare asociatie, bunurile materiale si fondurile banesti ale asociatiei, conform hotararilor adunarii generale si deciziilor comitetului executiv
 • propune, cel tarziu pana la sfarsitul perioadei de recalculare a cheltuielilor, bugete anuale si prognoze pe termen mediu in care trebuie sa includa sumele achitate, lucrarile de intretinere si lucrarile de reabilitare si imbunatatire, sumele necesare din fondurile asociatiei, alte cheltuieli previzibile si o estimare generala a cheltuielilor asociatiei de proprietari
 • efectueaza formalitatile necesare in angajarea contractelor cu fumizorii de servicii pentru exploatarea si intretinerea condominiului, derularea si urmarirea realizarii acestor contracte
 • asigura gestionarea condominiului conform hotararilor adunarii generale si deciziilor comitetului executiv, cu respectarea prevederilor legale in vigoare
 • are obligatia prezentarii tuturor datelor, documentelor si informatilor privind continutul si respectarea contractului de administrare, precum si a acordurilor de plata in rate a cheltuielilor anuale, a cuantumului prestatiilor convenite, la solicitarea oricarui proprietar
 • gestioneaza, conform hotararilor adunarii generale sau comitetului executiv, fondul de rulment si fondul de reparatii constituite la dispozitia asociatiei de proprietari, precum si alte fonduri constituite de catre aceasta
 • calculeaza, intocmeste, supune verificarii cenzorilor/comisiei de cenzori, supune aprobarii cornitetului executiv si afiseaza la avizier lista lunara a cheltuielilor de intretinere, intocmita conform reglementarilor in vigoare, in termen de maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi de la furnizorii de servicii
 • intocmeste lunar si depune semestrial la compartimentul specializat in sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari pe a carei raza teritoriala se afla condominiul, situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv
 • afiseaza lunar, la avizier, lista de venituri si cheltuieli ale asociatiei, care cuprinde inclusiv veniturile obtinute din exploatarea proprietatii comune
 • asigura, prin controale periodice, respectarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor la utilizarea partilor comune, functionalitatea permanenta, la gabaritele proiectate, a cailor de evacuare in caz de incendiu si a celor de acces, interventie si salvare, si comunica de urgenta presedintelui asociatiei de proprietari/comitetului executiv neregulile identificate
 • indeplineste orice alte atributii stabilite in cadrul adunarii generale a asociatiei de proprietari in conformitate cu legea
 • poate negocia contractele de fumizare/prestare a serviciilor intre furnizori/prestatori si asociatia de proprietari, ca urmare a hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari, conform contractului de administrare
 • pentru realizarea lucrarilor de intretinere, reparatii sau investitii privind proprietatea comuna, tinand seama de pret, durata de executie si calitate, supune spre analiza si aprobare comitetului executiv oferte ale operatorilor economici care satisfac cerintele asociatiei de proprietari, conform legislatiei in vigoare
 • tine evidente contabile separate pentru fiecare condominiu in parte pe care il are in administrare
 • organizeaza si conduce contabilitatea in partida simpla a veniturilor si cheltuielilor sociatiei de proprietari cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind legislatia financiar-contabila

Durată: 4 luni

Preţ: 800 lei

Taxă examinare: 200 lei